Kariéra a volná místa

Košík(0)

Zavřít

V košíku nemáte žádné zboží.

Obchodní podmínky

1.            ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.        Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) společnosti RASCAL BIKES s.r.o., IČ 06675069, se sídlem Svatopetrská 35/7, Komárov, 617 00 Brno, zapsané 
v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, pod sp. zn. C 103606 (dále jen „Prodávající“), stanovují obecná práva a závazky stran plynoucí ze  smlouvy uzavřené v souladu s právním řádem České republiky podle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), je-li smluvní stranou spotřebitel, zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, mezi Prodávajícím a zákazníkem (dále jen „Kupující“) přes elektronický objednávkový formulář Prodávajícího (dále jen „Smlouva“) a jsou jeho nedílnou součástí. Prodávající provozuje svůj internetový obchod na webové stránce na adrese www.rascal-bikes.com (dále jen „Webová stránka“).

1.2.        Předmětem Smlouvy je nákup a prodej elektrokol, skládacích kol, městských kol, single speed, fest tandemů, dětských kol, dětských odrážedel, dětských sedaček, vozíků za kolo, helem, koloběžek, kargo kol, cyklodoplňků a dalšího obdobného Zboží podrobněji specifikovaného ve Smlouvě (dále jen „Zboží“).

1.3.        Ustanovení těchto VOP jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a VOP jsou vyhotoveny českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Smlouva, která obsahuje tyto VOP, je považována za písemnou smlouvu.

 

2.            REGISTRACE

2.1.        Kupující může zakoupit Zboží z Webové stránky Prodávajícího buď jako registrovaný uživatel nebo neregistrovaný uživatel. Výhodou registrace je, že Kupující nemusí znovu zadávat své osobní údaje a adresu doručení při každé objednávce, získá neomezený přístup k historii svých objednávek a díky dříve zadaným údajům může provádět platby snadněji a rychleji.

2.2.        Registrovat se může fyzická osoba starší než 16 let.

2.3.        Kupující se může zaregistrovat přes registrační formulář dostupný na Webové stránce („Registrační formulář“). Je nezbytné, aby Kupující zadal do registračního formuláře veškeré informace v něm uvedené, zejména jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, adresu doručení Zboží objednaného Kupujícím, a vytvořil si heslo. Informace zadané Kupujícím do Registračního formuláře musí být pravdivé a aktuální. Pokud se údaje Kupujícího změní, bude je moci kdykoli změnit zde.

2.4.        Přístup k účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem; Kupující se tímto zavazuje, že uživatelské jméno a heslo uchová v tajnosti a ochrání je proti zneužití třetí stranou.

2.5.        Prodávající může ověřit veškeré údaje zadané Kupujícím do Registračního formuláře. Pokud Prodávající zjistí, že údaje zadané Kupujícím do Registračního formuláře nejsou aktuální, neexistují nebo jsou matoucí, nebo že Kupující účet nepoužil více než dvanáct (12) měsíců nebo porušuje své závazky či práva Prodávajícího podle Smlouvy, Prodávající si vyhrazuje právo deaktivovat uživatelský účet Kupujícího.

 

3.            OBJEDNÁVKY ZBOŽÍ, UZAVÍRÁNÍ SMLOUVY

3.1.        Po vybrání Zboží a jeho parametrů na Webové stránce a potvrzení volby kliknutím na tlačítko „Přidat do košíku“ bude Kupující přesměrován k objednávkovému formuláři („Objednávkový formulář“). Je nezbytné, aby Kupující do Objednávkového formuláře zadal veškeré údaje (nebo v Objednávkovém formuláři zvolil příslušnou možnost): jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, adresu doručení Zboží objednaného Kupujícím, informaci o metodě platby ceny za Zboží a metodu doručení Zboží, nebo slevový kód či kupón. Pokud je Kupující registrovaným zákazníkem, je nutné se přihlásit.

3.2.        Po zvolení platební metody bude Kupující přesměrován na stránku, kde se nachází shrnutí všech údajů Kupujícího. Prodávající vyžaduje, aby Kupující zkontroloval 
a (je-li to nutné) opravil veškeré chybné údaje v objednávce kliknutím na tlačítko „Upravit“. Pokud jsou všechny údaje zadané Kupujícím správné, odešle objednávku kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“.

3.3.        Po odeslání objednávky zašle Prodávající na e-mail uvedený Kupujícím potvrzení objednávky. Doručení potvrzení objednávky Prodávajícím neznamená uzavření Smlouvy. Po obdržení potvrzení objednávky ověří Prodávají dostupnost Zboží; Smlouva se uzavírá pouze na základě závazného přijetí návrhu na uzavření Smlouvy Prodávajícím ve formě potvrzení e-mailem v tom smyslu, že Zboží je připraveno 
k vyzvednutí nebo že Zboží bylo odesláno k doručení, podle toho, která z těchto skutečností nastane dříve.

3.4.        Jakékoliv náklady vzniklé Kupujícímu při využití prostředků komunikace na dálku (jako telefon či internet) k provedení objednávky hradí Kupující; tyto náklady jsou v běžné výši podle tarifu telekomunikačních služeb používaných Kupujícím.

3.5.        Objednávka ani Smlouva nikdy nebude zveřejněna žádným nezúčastněným třetím stranám (kromě zaměstnanců Prodávajícího a subdodavatelů do nutné míry, nebo kdyby měl Prodávající povinnost tyto dokumenty zpřístupnit na základě platných zákonů). Pokud je to nutné, zašle Prodávající Smlouvu Kupujícímu na jeho/její vyžádání.

3.6.        Kupující může zakoupit pouze takové množství Zboží, které odpovídá běžné potřebě. Zboží zakoupené přes Webovou stránku Prodávajícího není určeno k dalšímu prodeji. Pokud si Kupující objedná či zakoupí množství Zboží, které neodpovídá běžné potřebě nebo Prodávající na základě jemu dostupných informací shledá, že Zboží objednané Kupujícím bude použito k dalšímu prodeji, má Prodávající právo zrušit objednávku zákazníka, nebo pokud již byla uzavřena Smlouva, má Prodávající právo od Smlouvy odstoupit. Pokud Prodávající od Smlouvy odstoupí, Kupující i Prodávající si vzájemně vrátí všechna provedená plnění.

3.7.        Údaje o hmotnostech, rozměrech, objemech, cenách, výkonech či jiných vlastnostech Zboží, které jsou obsaženy v katalozích, prospektech, hromadných dopisech, inzerátech, vyobrazeních či cenících Prodávajícího mají nezávazný charakter, pokud se na základě výslovného ustanovení nestanou součástí Smlouvy. V tom případě platí vždy jejich poslední znění. K přesnému dodržení těchto vlastností Zboží je Prodávající povinen pouze tehdy, bylo-li to výslovně písemně smluveno. Jinak se vlastnosti Zboží, které má Zboží podle Smlouvy vykazovat, řídí popisem Zboží poskytnutým Prodávajícím. Pro určení vlastností Zboží jsou nerozhodné představy vyjádřené jednostranně ze strany Kupujícího. Ustanovení § 1732 odst. 2 OZ se na Zboží nepoužije.

3.8.        Ústní nebo písemná ujednání či přísliby smluvních stran učiněné před uzavřením Smlouvy a týkající se později uzavřené Smlouvy nejsou pro smluvní strany závazné, pokud nebyly zahrnuty do konečného znění Smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o Smlouvě či po jejím uzavření nesmí být vykládán v rozporu 
s výslovnými ustanoveními Smlouvy a těchto VOP a nezakládá žádný závazek smluvních stran. Tím není dotčena možnost Smluvních stran změnit Smlouvu řádně uzavřeným dodatkem. 

 

4.            CENA ZBOŽÍ A SLEVY

4.1.        Cena Zboží uvedená na Webové stránce je konečnou cenou, tj. cenou za Zboží včetně DPH a dalších daní a poplatků (pokud existují); tato cena nezahrnuje náklady na přepravu, poplatky za dobírku, poplatky poskytovateli platební brány a jiné poplatky konkrétně avizované Kupujícímu při dokončení objednávky (v každém případě před odesláním objednávky).

4.2.        Odesláním objednávky Kupující potvrzuje, že byl informován, že doručení Zboží je podmíněno platbou ceny nebo jiných poplatků, na jejichž konečnou výši bude Kupující upozorněn před odesláním objednávky.

4.3.        Kupující tímto bere na vědomí, že pokud je na Webové stránce uvedena cena za Zboží, která je zjevně chybná, má Prodávající právo odstoupit od Smlouvy i poté, co Kupující obdržel e-mail s potvrzením, že objednávka Kupujícího je připravena k vyzvednutí, nebo že Zboží bylo odesláno k doručení. V takovém případě Prodávající bude Kupujícího o této situaci neprodleně informovat. Cena je například zjevně chybná, když: (i) cena za Zboží je očividně nesprávná, (ii) cena za Zboží chybí nebo obsahuje číslo navíc, nebo je desetinná čárka na nesprávném místě, nebo (iii) sleva na Zboží převyšuje 50 %, ale Zboží na Webové stránce není označeno marketingovou kampaní ani symbolem speciální nabídky. Pokud ohledně ceny existují pochyby, Prodávající žádá Kupujícího, aby jej neprodleně kontaktoval, a Prodávající Kupujícímu potvrdí, zda je cena správná. Toto ustanovení nemá vliv na právo Kupujícího odstoupit od Smlouvy v souladu s podmínkami uvedenými v těchto VOP.

4.4.        Veškeré speciální nabídky a slevy na Zboží Prodávajícího jsou platné, pokud 
u konkrétního produktu není uvedeno jinak. Slevy z ceny za Zboží nelze kombinovat (tj. dvě či více slev nelze využít na jeden produkt a/nebo objednávku). Další podmínky (např. trvání) mohou platit u speciálních nabídek nebo slev, což se může Kupujícímu sdělit buď jako součást marketingové komunikace ohledně speciální nabídky, nebo slevy nebo čehokoliv jiného, a tyto dodatečné podmínky budou nedílnou součástí těchto VOP; pokud mezi těmito VOP a takovými dodatečnými podmínkami dojde 
k nesrovnalostem, upřednostní se podmínky uvedené ve speciálních podmínkách speciální nabídky nebo slevy. Aby nedošlo k pochybnostem: pokud Kupující odstoupí od Smlouvy nebo vrátí zakoupené Zboží za cenu speciální nabídky, se slevou nebo za použití kupónu, jako např. speciální nabídky, slevu či kupón nelze využít 
k nákupu žádného dalšího Zboží, pokud Prodávající již tuto speciální nabídku nebo slevu neposkytuje nebo uplynula doba platnosti kupónu.

 

5.            PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1.        Kupující může dle vlastního uvážení zaplatit cenu za Zboží, ale i náklady spojené 
s platební metodou nebo způsobem doručení zvoleným Kupujícím jedním z těchto způsobů:

5.1.1.    bezhotovostním převodem na bankovní účet Prodávajícího;

5.1.2.    bezhotovostní platbou kartou (přes internetové bankovnictví nebo platební bránu GoPay);

5.1.3.    v hotovosti při osobním odběru na adrese sídla Prodávajícího (osobní odběr je možný pouze po předchozí písemné dohodě s Prodávajícím prostřednictvím telefonu: +420 732 151 620 nebo e-mailu info@rascal.cz);

5.1.4.    v hotovosti při zasílání Zboží na dobírku.

5.2.        Nákup se stává splatným odesláním objednávky a povinnost Kupujícího zaplatit cenu Zboží bude splněna ve chvíli, kdy se cena Zboží připíše na účet Prodávajícího nebo bude Kupujícím zaplacena v hotovosti.   

5.3.        Faktura za Zboží bude vystavena až poté, co Kupující zaplatí cenu Zboží 
a bude mu doručena fyzicky společně se Zbožím.

 

6.            PODMÍNKY DORUČENÍ ZBOŽÍ

6.1.        Prodávající doručí Zboží Kupujícímu prostřednictvím společnosti uvedené 
v Objednávkovém formuláři („Přepravce“). Doručení se řídí podmínkami Přepravce.

6.2.        Na Webové stránce Prodávající u každé položky uvádí nezávazné orientační lhůty doručení (jak je uvedeno na Webové stránce); Prodávající ale vyvine maximální úsilí, aby Zboží Kupujícímu doručil v těchto lhůtách. Při plnění objednávky Kupujícího mohou nastat okolnosti, které ovlivní dodací lhůtu Zboží objednaného Kupujícím. Prodávající musí neprodleně informovat Kupujícího o veškerých změnách dodací lhůty; tím není nijak dotčeno právo Kupujícího odstoupit od Smlouvy podle těchto VOP.

6.3.        Kupující převezme Zboží (i) na adrese doručení uvedené v objednávce v čase dohodnutém mezi Kupujícím a Přepravcem podle podmínek stanovených Přepravcem; nebo (ii) osobně v sídle Prodávajícího v čase dohodnutém mezi Kupujícím a Prodávajícím podle podmínek stanovených Prodávajícím.

6.4.        Prodávající si vyhrazuje právo nezasílat Kupujícímu opětovně Zboží, které si nepřevzal (s výjimkou ustanovení článku 6.5 těchto VOP). Pokud si Kupující nepřevezme Zboží 
i přes opakované pokusy o doručení, může Prodávající odstoupit od Smlouvy.

6.5.        Pokud je Zboží Kupujícímu doručeno v poškozeném obalu nebo je zásilka zřetelně příliš lehká, Prodávající žádá Kupujícího, aby Zboží od Přepravce nepřebíral 
a neprodleně informoval Prodávajícího na telefonu: +420 732 151 620 nebo e-mailu info@rascal.cz.

6.6.        Je-li Kupující v prodlení s plněním jakéhokoliv závazku vůči Prodávajícímu, je Prodávající oprávněn zadržet a pozastavit dodávky Zboží Kupujícímu až do okamžiku úhrady splnění všech splatných závazků Kupujícího vůči Prodávajícímu, aniž by byl povinen nahradit Kupujícímu případně vzniklou újmu. V takovém případě se termín plnění zadržené dodávky Zboží staví a opětovně počíná běžet dnem následujícím po dni, kdy Kupující splní poslední ze splatných závazků vůči Prodávajícímu.

6.7.        Prodávající je oprávněn dodávat Zboží po částech. Při částečné dodávce Zboží nenáleží Kupujícímu náhrada nákladů touto částečnou dodávkou způsobených.

6.8.        Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že Prodávající kola posílá bez namontovaných pedálů a řídítek, bez nafouknutého předního kola a u větších modelů bez usazeného předního kola do vidlice.

 

7.            ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

7.1.        Kupující může odstoupit od Smlouvy kdykoliv od provedení objednávky až do uplynutí čtrnáctidenní (14) lhůty, která běží od převzetí Zboží. Pro účely tohoto článku se Zboží považuje za Kupujícím převzaté: (i) pokud Kupující nebo jím určená třetí strana převezme objednané Zboží nebo jeho části, nebo (ii) pokud je Zboží objednané Kupujícím v rámci jedné objednávky doručováno samostatně, jakmile se převezme poslední část či poslední kus tohoto Zboží, nebo (iii) pokud je doručováno Zboží o více částech či kusech, jakmile se převezme poslední část či poslední kus tohoto Zboží.

7.2.        Právo odstoupit od Smlouvy podle článku 7.1 těchto VOP se nevztahuje na Zboží vyrobené dle konkrétních požadavků a/nebo parametrů určených Kupujícím, na míru nebo speciálně určené pro jednu osobu (například v případě požadavku Kupujícího na jmenovku na rámu kola). Právo odstoupit od Smlouvy podle článku 7.1. těchto VOP se dále nevztahuje na Zboží jako celek, jehož libovolná část byla vyrobena dle konkrétních požadavků a/nebo parametrů určených Kupujícím (například v případě požadavku Kupujícího na jmenovku na rámu kola).

7.3.        Právo odstoupit od Smlouvy může Kupující uplatnit u Prodávajícího dopisem zaslaným na adresu RASCAL BIKES s.r.o., Svatopetrská 35/7, Komárov, 617 00 Brno, Česká republika; nebo e-mailem na info@rascal.cz; Kupující může využít formulář odstoupení od Smlouvy, který je k dispozici zde. Doba pro odstoupení od Smlouvy se považuje za dodrženou, když bylo Prodávajícímu zasláno oznámení 
o odstoupení od Smlouvy do posledního dne doby uvedené v článku 7.1. těchto VOP

7.4.        Do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od Smlouvy musí Kupující vrátit Prodávajícímu Zboží na tuto adresu RASCAL BIKES s.r.o., Svatopetrská 35/7, Komárov, 617 00 Brno, Česká republika nebo je předat Prodávajícímu či osobě určené Prodávajícím k převzetí Zboží. Náklady na vrácení Zboží Prodávajícímu hradí Kupující v plné výši. Náklady na vrácení Zboží jsou dle aktuálního ceníku společnosti DPD.

7.5.        Kupující nese odpovědnost za snížení hodnoty Zboží z důvodu užívání Zboží, které přesahuje užívání nutné ke kontrole charakteristiky a funkčnosti Zboží. Užívání Zboží přesahující rozsah uvedený v předchozím výroku bude znamenat (inter alia) vrácení Zboží, které (i) není v původním balení, (ii) je bez ochranného obalu (pokud byl součástí dodávky), (iii) je bez příslušenství, které bylo součástí dodávky, (iv) ze kterého byly odstraněny štítky či visačky, (v) ze kterého byly odstraněny ochranné prvky, (vi) neobsahuje pokyny nebo další přiložené informace. Prodávající doporučuje, aby Kupující pojistil zásilku, ve které vrací Zboží Prodávajícímu. 

7.6.        Prodávající musí vrátit platbu přijatou Prodávajícím nebo ve spojitosti se Smlouvou Kupujícímu do čtrnácti (14) dnů ode dne odstoupení od Smlouvy, ale nikoliv před doručením Zboží Prodávající nebo důkazu, že Kupující Zboží Prodávajícímu odeslal. Cena Zboží bude zaslána zpět na účet, ze kterého byla zaplacena, pokud Kupující nepožádá Prodávajícího písemně o zaslání ceny na jiný účet. 

7.7.        Platby, které má Prodávající vrátit zpět Kupujícímu podle článku 7.6. těchto VOP, budou Prodávajícím sníženy o:

7.7.1.    dodatečné náklady na doručení Zboží, pokud Kupující výslovně zvolí jiný způsob doručení Zboží, než je nejlevnější běžná metoda doručení nabízená Prodávajícím (dodatečné náklady znamenají rozdíl mezi náklady na doručení zvolené Kupujícím a náklady na nejlevnější běžnou metodu doručení nabízenou Prodávajícím);

7.7.2.    částku odpovídající znehodnocení Zboží podle článku 7.5. těchto VOP.

7.8.        Pokud podle těchto VOP a podle zákona Kupující odstoupí od Smlouvy právoplatně, anuluje se doplňující smlouva ke Smlouvě (pokud existuje).

7.9.        Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od Smlouvy kdykoliv před doručením Zboží, pokud nastanou okolnosti mimo kontrolu Prodávajícího, které znemožní doručení Zboží objednaného Kupujícím podle podmínek stanovených v Objednávce a/nebo těchto VOP. Prodávající bude neprodleně informovat Kupujícího o těchto okolnostech 
e-mailem nebo telefonicky na e-mail a/nebo telefonní číslo uvedené v Objednávkovém formuláři. Do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od Smlouvy musí Prodávající vrátit Kupujícímu veškeré od něj obdržené platby podle Smlouvy.

 

8.            ZÁRUKA A REKLAMACE

8.1.        Práva a povinnosti Smluvních stran ze záruky za jakost se řídi reklamačním řádem, který je dostupný zde a je nedílnou součástí Smlouvy.

8.2.        Kupující tímto reklamační řád v plném rozsahu bere na vědomí a souhlasí s ním.

 

9.            OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1.        Prodávající zpracovává osobní údaje Kupujícího podle podmínek stanovených 
v Zásadách o zpracování osobních údajů uvedených zde.  

9.2.        Kupující tímto tyto podmínky zpracování osobních údajů v plném rozsahu bere na vědomí a souhlasí s nimi.

 

10.          ILUSTRAČNÍ OBRÁZKY

10.1.     Uzavřením Smlouvy Kupující bere na vědomí, že obrázky a fotografie Zboží na Webové stránce jsou ilustrační a ve skutečnosti se Zboží může od ilustračních obrázků lišit, přičemž rozdíl se nejčastěji může týkat barvy.

 

 11.          ŘEŠENÍ SPORU

11.1.     Pokud Kupující není spokojen se způsobem, kterým Prodávající vyřešil jeho/její reklamaci nebo pokud je přesvědčen, že Prodávající porušil jeho/její práva, může se obrátit na Prodávajícího se žádostí o nápravu. Pokud tuto žádost o nápravu Prodávající zamítne, jeho odpověď je negativní nebo na žádost nezareaguje do třiceti (30) dnů od jejího odeslání, může Kupující podat návrh na započetí alternativního řešení sporu.  

11.2.     Příslušným orgánem pro alternativní řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, Email: adr@coi.cz, www.adr.coi.cz.

11.3.     Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21.5.2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) 
č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

 

12.          KONTAKTNÍ ÚDAJE

12.1.     Kontaktní údaje Prodávajícího:

Obchodní firma:         RASCAL BIKES s.r.o.

Adresa:                       Svatopetrská 35/7, Komárov, 617 00 Brno, Česká republika

Telefon:                      +420 732 151 620

E-mail:                        info@rascal.cz

Provozní doba:           Po-Pá 9:00 – 15:00

 

13.          ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO PŘÍPADY, KDY KUPUJÍCÍ NENÍ SPOTŘEBITELEM

 13.1.     Pro vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím, který není spotřebitelem, se ustanovení článku 7., bodu 11.2. a bodu 11.3. VOP nepoužijí.

 13.2.     Pokud Kupující není spotřebitelem a Prodávající předá dle Smlouvy Přepravci Zboží pro přepravu ke Kupujícímu, přechází na Kupujícího nebezpečí škody předáním Zboží prvnímu Přepravci pro přepravu do místa určení. Odevzdáním věci Kupujícímu se 
v tomto případě rozumí předání věci prvnímu Přepravci k přepravě pro Kupujícího.

13.3.     Pro vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím, který je podnikatelem, se vylučuje použití ustanovení § 1799 a § 1800 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen „OZ“).

13.4.     Pro vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím, který je podnikatelem, se vylučuje použití zachovávaných obchodních zvyklostí ve smyslu ustanovení § 558 odst. 2 OZ.

13.5.     V případech, kdy Kupující není spotřebitelem, je Prodávající také oprávněn kdykoliv od Smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí Zboží Kupujícím. V takovém případě vrátí Prodávající Kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený Kupujícím.

13.6.     V případech, kdy Kupující není spotřebitelem, se smluvní strany dohodly, že všechny spory vzniklé ze Smlouvy nebo související s její platností, výkladem a zánikem budou rozhodovány podle ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů; obecnými soudy České republiky, přičemž místně příslušnými jsou soudy v Brně.

 

14.          ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

14.1.     Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon 
o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení Prodávajícím na elektronickou adresu či na telefonní číslo Kupujícího. Svou informační povinnost vůči Kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů Kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní Prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

14.2.     Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na Webové stránce možné provést a závazky Prodávajícího ze Smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač Kupujícího, může Kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

15.          SALVATORSKÁ KLAUZULE

15.1.     Pokud kterékoli ustanovení Smlouvy, VOP nebo jeho část je nebo se stane neplatným či nevynutitelným rozhodnutím soudu či jiného příslušného orgánu nebo změnou zákona, nebude mít tato neplatnost či nevynutitelnost vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení Smlouvy, VOP nebo jejích částí, pokud nevyplývá přímo z obsahu Smlouvy nebo VOP, že toto ustanovení nebo jeho část nelze oddělit od dalšího obsahu.

15.2.     V případě uvedeném výše se Smluvní strany zavazují neúčinné a neplatné ustanovení nahradit novým ustanovením, které je svým účelem a hospodářským významem co nejbližší ustanovení této Smlouvy nebo VOP, jež má být nahrazeno.

 

16.          VYŠŠÍ MOC A ZMĚNA OKOLNOSTÍ

16.1.     Prodávající se nedostane do prodlení ani nemá povinnost nahradit újmu způsobenou Kupujícímu porušením svých povinností vyplývajících ze Smlouvy či zákona, bránila-li Prodávajícímu ve splnění této povinnosti některá z překážek vylučujících povinnost 
k náhradě újmy. Za překážku vylučující povinnost k náhradě újmy způsobené porušením Smlouvy či zákona se považuje překážka ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 OZ – například záplava, nepřátelská akce cizího státu, válečný konflikt, občanské nepokoje, embarga, stávka, vládní zásah atd. Smluvní strany si nad rámec zákona výslovně sjednávají, že za překážku vylučující povinnost k náhradě újmy se považuje i jakákoliv překážka související s rozšířením onemocnění COVID-19, příp. jiného virového onemocnění, a na to navazujícími preventivními úředními opatřeními (zejména nařízení karantény, uzavření provozoven, zákaz volného pohybu osob, omezení společenských, sportovních a kulturních akcí, vyvlastnění majetku, převzetí správy podniku, uzavření výroby apod.), a to i přestože nemusí jít o překážku, která je ke dni uzavření Smlouvy zcela nepředvídatelná (onemocnění COVID-19 a navazující preventivní úřední opatření dále společně jen „Koronavirus“). Smluvní strany mají v úmyslu vyloučit vznik odpovědnosti Prodávajícího za prodlení a za újmu způsobenou porušením jeho povinností vyplývajících ze Smlouvy či zákona v důsledku Koronaviru, neboť nejsou schopny předvídat další jeho vývoj a důsledky na schopnost Prodávajícího plnit jeho závazky ze Smlouvy či zákona. Prodávající pořizuje Zboží či jednotlivé komponenty od společností, které jsou součástí mezinárodního dodavatelsko-odběratelského řetězce, který může být v důsledku Koronaviru negativním způsobem dotčen. Tyto skutečnosti Kupující bere na vědomí.

16.2.     Prodávající se zavazuje upozornit Kupujícího bez zbytečného odkladu na vzniklé překážky vylučující povinnost k náhradě újmy bránící řádnému plnění povinností vyplývajících ze Smlouvy či zákona. Kupující se zavazuje vyvinout přiměřenou péči 
k odvrácení a překonání překážek vylučujících povinnost k náhradě újmy.

16.3.     Kupující na sebe ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 a ustanovení § 2000 OZ přebírá nebezpečí změny okolností.

 

17.          VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

17.1.     Pokud vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak Prodávající a Kupující sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není Kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17.6.2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

17.2.     Pokud vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak Prodávající a Kupující sjednávají, že všechny spory vzniklé ze Smlouvy nebo související s její platností, výkladem a zánikem budou rozhodovány obecnými soudy České republiky, přičemž místně příslušnými jsou soudy v Brně.

17.3.     V souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., zákon o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, Prodávající zajišťuje bezplatné převzetí zakoupeného Zboží, které je svou povahou elektrozařízením. Zpětný odběr je možné provést odevzdáním použitého elektrozařízení na kontaktní adrese Prodávajícího. Před odevzdáním použitého elektrozařízení je vhodné Prodávajícího předem kontaktovat.

17.4.     Tyto VOP jsou platné a účinné vůči Kupujícímu v okamžiku uzavření Smlouvy.

 

17.5.     Prodávající může tyto VOP kdykoliv jednostranně pozměnit či upravit. VOP platné 
a účinné ve chvíli uzavření Smlouvy upravují vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím.

17.6.     Tyto VOP jsou platné a účinné od 10. dubna 2023.

 

Přihlášení zavřít