Košík(0)

Zavřít

V košíku nemáte žádné zboží.

Reklamační řád

Reklamační řád Rascal-bikes.com vychází z Občanského zákoníku a Zákonu o ochraně spotřebitele. Reklamační řád Rascal-bikes.com se vztahuje pouze na zboží zakoupené u prodávajícího Rascal Bikes s r.o., Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno. Reklamaci je možné uplatnit do 2 let od zakoupení předmětného zboží. Podrobnější závazné podmínky reklamace naleznete níže.       

SOUHLAS S REKLAMAČNÍM ŘÁDEM

Souhlas s reklamačním řádem stvrzuje zákazník převzetím faktury (daňový doklad slouží zároveň jako záruční list), podpisem kupní smlouvy nebo převzetím zboží od přepravce a stvrzením tohoto svým podpisem. Převzetím zboží se rozumí okamžik, kdy je zboží převzato v provozovně prodávajícího, případně převzato od dopravce.

POVINNOST KONTROLY

Zákazník je povinen zkontrolovat výrobek při převzetí, není-li nikterak viditelně poškozen nebo poničen, a také, že splňuje parametry, které jsou deklarovány, kterým rozumí a souhlasí s nimi. Při zaslání produktu přepravní službou, pokud je zásilka poničena, nepřevezme zákazník zásilku od dopravce a neprodleně kontaktuje prodávajícího.
Pokud zákazník zjistí jakýkoliv rozdíl mezi fakturou a skutečně dodaným zbožím nebo neobdržel se zásilkou fakturu – daňový doklad, je povinen ihned informovat prodávajícího. Pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že pozdější případná reklamace nebude uznána.
Do záruční opravy bude přijato pouze zboží kompletní, s průvodní dokumentací a v obalu, nejlépe originálním, pokud s ním bylo zboží prodáno. Reklamace zboží může být uplatněna pouze na adrese provozovny:

Rascal Bikes s r.o.
Svatopetrská 35/7
617 00 Brno
Česká Republika

Do záruční opravy nebude přijato zejména zboží:

  • poškozené živly jako je voda, oheň, blesk nebo jiný elektrický výboj a podobně;
  • s prošlou záruční lhůtou v den předložení (doručení) zboží k reklamaci;
  • mechanicky poškozené nad rámec běžného opotřebení;
  • nesoucí znaky používání i po vyskytnutí se vady;
  • bez doložení původu nákupu;
  • poškozené nesprávným použitím v rozporu s návodem k použití nebo běžnými zásadami používání daného zboží;
  • poškozené neodborným servisním zásahem;
  • servisované v neautorizovaném servisu.

ODSTRANĚNÍ VAD

Je-li vada výrobku shledána jako odstranitelná, má zákazník právo na to, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna.
Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci.
Jde-li o vadu neodstranitelnou, která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má zákazník právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit.
Jestliže neodstranitelná vada nebrání řádnému užívání věci a nepožaduje-li zákazník její výměnu, má právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.

OPĚTOVNÉ VYSKYTNUTÍ VAD

Zákazník má právo na výměnu věci, přiměřenou slevu z ceny věci nebo odstoupení od kupní smlouvy také, jestliže nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat.
O opětovné vyskytnutí vady po opravě jde jen tehdy, jestliže se stejná vada, která byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, opětovně vyskytne. O uvedený případ nejde, projeví-li se na věci po předchozí opravě jiná než dosud reklamovaná vada.

SOUČINNOST ZÁKAZNÍKA

Zákazník je povinen poskytnout prodávajícímu neprodleně veškerou součinnost k ověření existence reklamované vady a k jejímu odstranění (včetně odpovídajícího potřebného vyzkoušení nebo demontáže výrobku). Zákazník je zejména povinen předat výrobek při uplatnění reklamace čistý v souladu s hygienickými předpisy nebo obecnými hygienickými zásadami včetně všech jeho součástí a příslušenství umožňujících takové ověření a odstranění vady.

VYZVEDNUTÍ ZBOŽÍ ZE ZÁRUČNÍ OPRAVY

Zákazník je povinen vyzvednout si zboží ze záruční opravy nejpozději do 14 dní od vyrozumění o vyřízení reklamace, pokud není dohodnuto, že mu bude dopraveno.

KONTAKT

Veškeré dotazy ohledně reklamací zodpovíme na emailové adrese info@rascal.cz nebo na telefonním čísle +420 732 151 620.

 

Přihlášení zavřít